Regulamin

W celu pełnej ochrony danych i praw naszych klientów przedstawiamy regulamin korzystania z usług pisania na zlecenie.
Podpisanie umowy na realizację zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

OCHRONA PRAW KLIENTA I ANONIMOWOŚĆ

 • Podstawową zasadą w pracy naszego zespołu naukowego jest zobowiązanie się do podejmowania wszelkich działań, które uwzględniają dobro i korzyść osób zwracających się do nas z prośbą o pomoc.
 • Nasz serwis naukowy zapewnia anonimowość i ochronę wszelkich danych osobowych klientów, którzy zwracają się do nas z pytaniami i zleceniami. Wszelkie dane klientów są przetwarzane wyłącznie w celu właściwego prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 • Dla celów ochrony interesów naszych klientów, zobowiązujemy się przygotować odpowiedni tekst umowy. Na życzenie konkretnej osoby umowę może stanowić historia korespondencji e-mailowej.

ZASADY WYKONANIA ZLECENIA

 • Rozpoczęcie współpracy z naszym zespołem naukowym zostaje poprzedzone uprzednim ustaleniem warunków, takich jak: objętość opracowania, wymagany termin oraz cena wraz z zasadami płatności.
 • Opracowania realizowane są według zaleceń osób zamawiających – przy stałym kontakcie z telefonicznym i mailowym oraz z możliwością regularnego wglądu w wyniki pracy.
 • Materiały przygotowane przez nasz zespół naukowy nie stanowią kopii, ani powielenia innych dokumentów, lecz mają charakter oryginalny i w pełni autorski.
 • Standardy edytorskie, formaty tekstów stosowane przez nasz zespół redakcyjny są dostosowane do indywidualnych wymagań i życzeń klientów.

KOREKTY

 • Osoba zamawiająca usługę ma prawo do uzyskania korekt otrzymanego opracowania. Są one wykonywane z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla właściwej realizacji zlecenia, w czasie od 3 do 10 dni od momentu ich zgłoszenia.
 • Klienci serwisu naukowego mają prawo do kilkukrotnego zgłoszenia korekt oraz innych zastrzeżeń wobec otrzymanego opracowania. Wszelkie składane uwagi powinny zostać przedstawione w formie pisemnej, jako komentarz z uzasadnieniem.
 • Osoba zamawiająca usługę ma prawo do uzyskania korekt otrzymanego opracowania na podstawie osobistych uwag. Tekst wykonany wg ogólnych standardów uczelni krajowych nie podlega korekcie i jest uznany za prawidłowy. Osoba wykorzystująca zamówione materiały edukacyjne niezgodnie z przepisami prawem, traci możliwość uzyskania korekt i dalszych konsultacji.

WARUNKI UŻYTKOWANIA ZAMÓWIONEGO MATERIAŁU

 • Opracowania wykonywane przez nasz zespół naukowy stanowią formę pomocy dydaktycznej. Podczas ich wykorzystywania należy uwzględniać przepisy prawa obowiązującego w RP, a w szczególności Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK. Nasz zespół redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za dalsze lub niewłaściwe wykorzystywanie udostępnionych materiałów edukacyjnych.

Podjęcie współpracy z naszym serwisem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Informacje zawarte na naszej stronie oraz w ogłoszeniach, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiały przygotowane i udostępniane przez nasz serwis mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań. Maj one charakter wzorcowy, pomocniczy tak jak wszelkie inne prace naukowe dostępne na rynku, np. książki. Dlatego mogą być one wykorzystane wyłącznie godnie z prawem. Plagiat prac naukowych to działanie niezgodne z prawem.

Osoba zamawiająca materiał naukowy, oświadcza jednocześnie, że będzie go wykorzystywała wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Opracowania wykonane przez nasz serwis nie mogą być przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, ponieważ jest to działanie niezgodne z prawem. Nie chcemy i nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie udostępnionych materiałów w sposób sprzeczny z prawem (w rozumieniu artykułu 9 kk). Zasady opisane przez nas są regulowane przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi. Nie jest możliwe przeniesienie niemajątkowych praw autorskich, dlatego zgodna autora na ich przeniesienie jest prawnie bezskuteczna.

Przyjmujący zlecenie wykorzystuje wyłącznie materiały, do których posiada autorskie prawa majątkowe lub osobiste. Materiały te są przygotowywane przez przyjmującego zlecenie oraz przez jego podwykonawców. Materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę. Materiały edukacyjne podlegające sprzedaży nie są plagiatem. Zamawiający może dokonać ich weryfikacji na stronie plagiat.pl. Tylko weryfikacja na plagiat.pl jest wiążąca w ramach niniejszej współpracy, a sprawdzanie tekstu w innych programach lub systemach, nie jest uwzględniane przez wykonawcę i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony zamawiającego. Jeżeli raport ze strony plagiat.pl , wygenerowany w okresie współpracy, stwierdza, że tekst nie jest plagiatem, oznacza to, że wykonawca wykonał usługę właściwie.

Treść przekazywana w korespondencji e mail jest poufna i przeznaczona wyłącznie do wglądu i celów informacyjnych osoby zamawiającej ją. Rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub powielanie niniejszych wiadomości oraz załączników w nich zawartych, jest zabronione i może być ścigane karnie. Treść korespondencji e mail jest chroniona prawnie i należy ją użytkować zgodnie z art. 272 kodeku karnego oraz przepisami ustawy Prawo autorskie.

Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze, lub niewłaściwe użytkowanie udostępnionych materiałów. Treści przekazywane osobie zamawiającej, stanowią materiał doradczy, poglądowy, pomocniczy i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w RP.

Zlecający ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym czasie od złożenia zamówienia, bez podawania przyczyny, jeśli przyjmujący zlecenie nie poczynił prac nad przygotowaniem zamówionego fragmentu.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, ani częścią pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystywany jako element składowy pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystany do egzaminu dyplomowego, ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. Praca dyplomowa jest bowiem przede wszystkim samodzielnym dziełem naukowym.

Dokonanie pierwszej opłaty jest równoznaczne z zatwierdzeniem zasad niniejszego Regulaminu. Dokonanie opłaty za kolejny fragment, jest równoznaczne z akceptacją poprzedniego i zbyciem się prawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania danego fragmentu. Jeśli przyjmujący zlecenie nie jest w stanie wykonać korekt, zobowiązuje się do zwrotu 10 % kwoty wpłaconej przez zamawiającego. Korekty do tekstu są wykonywane wyłącznie w zakresie wytycznych podanych przez dokonaniem wyceny. Zmiany wytycznych po przygotowaniu materiału edukacyjnego, lub w trakcie jego tworzenia, mogą uniemożliwić bezpłatne wprowadzenie korekt. Serwis wykonuje bezpłatne korekty, jeśli tekst zawiera wady. Wadą tekstu nie jest konieczność jego rozszerzenia, uzupełnienia, napisania w innym stylu. Nie może to stanowić podstawy do roszczeń ze strony zamawiającego.

Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4.

Skontaktuj się z Tekst Agregator

W sprawie wyceny, konsultacji, wątpliwości lub jakiejkolwiek innej.
Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

Centrum Pism i Porad Naukowych Sp. z o.o.
ul. Witolda 3, 26-600 Radom
REGON: 363819813
NIP: 7962971064
KRS: 0000604350